Algemene voorwaarden Donna van de Ven Tekst & Content

Geldig vanaf 1 januari 2022

1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor alle overeenkomsten tussen Donna van de Ven Tekst en Content (hierna: opdrachtnemer, ik of mij) en de opdrachtgever (je, jij of jouw).

1.1 Voorwaarden opdrachtgever

Inkoopvoorwaarden of andere voorwaarden van de opdrachtgever zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.

1.2 Geldigheid bepalingen

Mochten één of meerdere bepalingen uit deze algemene voorwaarden nietig verklaard worden, dan blijven de overige bepalingen toch geldig. We gaan dan in gesprek om nieuwe bepalingen op te nemen, waarbij het doel en de strekking van de nietige bepaling zoveel mogelijk behouden blijven.

1.3 Beoordeling bepalingen en extra afspraken

Bestaat er onduidelijkheid over een bepaling, dan dient de situatie te worden beoordeeld op basis van wat er bedoeld is. Wil een van ons extra afspraken maken, dan overleggen we hierover en leggen we de nieuwe afspraken vast. Hierbij vormen deze algemene voorwaarden altijd het uitgangspunt.

1.4 Toepasselijkheid

Als ik de bepalingen in deze voorwaarden niet strikt naleef, zijn ze nog steeds van toepassing. Ik kan op elk moment besluiten om de bepalingen wel strikt na te leven. Zodra je akkoord gaat met de offerte, stem je ermee in dat deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.

2. Offertes & aanbiedingen

2.1 Samenstelling offerte

Ik stel offertes samen op basis van een oriënterend gesprek. Hierin bespreken we je wensen en geef je aan wat je verwachtingen zijn. Dit gesprek is gratis. Gaat het gesprek over in een concrete briefing en het doornemen van de mogelijke oplossingen, dan zijn hier wel kosten aan verbonden.

2.2 Soort offerte

In de offerte beschrijf ik welke werkzaamheden ik uitvoer en welke prijs is daarvoor reken. Dit kan zijn:

 • Een vaste prijs
 • Een indicatie op basis van geschatte uren

In het laatste geval kan het factuurbedrag afwijken van de offerte. Gaat het om een substantiële overschrijding, dan meld ik dat tijdig aan je. Eventueel zoeken we samen naar een passende oplossing.

Een vaste prijs geldt alleen voor de werkzaamheden die ik in mijn offerte beschrijf. Wil je dat ik extra werk uitvoer, dan bereken ik hier extra kosten voor. Hoe hoog deze kosten zijn, laat ik tijdig aan je weten.

2.3 Geldigheid offertes

Offertes die ik je stuur zijn altijd vrijblijvend en blijven 30 dagen geldig. Je kunt me niet aan mijn offerte houden als hier een kennelijke vergissing of typfout in staat. Alle genoemde prijzen zijn exclusief btw en andere heffingen.

Na het uitbrengen van een offerte ben ik niet verplicht de opdracht voor een deel uit te voeren, tegen een deel van de prijs. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

2.4 Wijzigen tarieven

Gaan we een langdurige samenwerking aan, dan kan ik mijn tarieven één keer per jaar wijzigen. Deze wijziging communiceer ik vooraf.

3. Overeenkomst

3.1 Geldigheid overeenkomst en deadlines

Overeenkomsten gaan we altijd voor bepaalde tijd aan, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Komen we een deadline overeen, dan is dit nooit een fatale termijn. Als ik de deadline overschrijd, dien je mij schriftelijk in gebreke te stellen. Ik krijg dan alsnog een redelijke termijn om de overeenkomst uit te voeren.

3.2 Uitvoering overeenkomst

Ik heb het recht om de overeenkomst in delen uit te voeren. Elk uitgevoerd deel kan ik afzonderlijk aan je factureren. Als ik de overeenkomst in verschillende fases uitvoer, wacht ik met het starten van de volgende fase totdat je het eerdere werk hebt goedgekeurd.

4. Uitvoering

4.1 Informatievoorziening

Voorafgaand aan de opdracht dien je mij zo correct en volledig mogelijk te informeren. Dat houdt in dat je mij alle informatie geeft die ik nodig heb om de opdracht goed uit te voeren.

Geef je mij niet alle informatie die ik nodig heb of geef je die niet op tijd, dan kan ik de opdracht opschorten of de extra tijd die ik kwijt ben in rekening brengen tegen het uurtarief. Ik begin pas met de opdracht als je mij alle benodigde informatie hebt gegeven.

4.2 Correctierondes

Ik voer elke opdracht zo goed en nauwkeurig mogelijk uit. Je hebt 1 correctieronde om feedback te geven op wat ik aanlever. Eenvoudige correcties zijn inbegrepen bij de offerte die ik je stuur. Vanaf elke volgende correctieronde of bij ingrijpende veranderingen (bijvoorbeeld vanwege het niet nakomen van de verplichtingen uit 4.1), bereken ik mijn uurtarief.

4.3 Wijzigen overeenkomst

Blijkt tijdens het uitvoeren van de opdracht dat de overeenkomst gewijzigd moet worden – bijvoorbeeld omdat het meer of minder werk is dan gedacht – dan gaan we hierover in gesprek. Het overeengekomen bedrag of de deadline kan in dat geval worden aangepast. Ik kan een verzoek tot wijziging weigeren als dat gevolgen heeft voor de kwaliteit of kwantiteit van mijn werk.

5. Correctheid

5.1 Verantwoordelijken voor correctheid teksten

Als opdrachtgever ben je er verantwoordelijk voor om mij correcte en volledige informatie te geven. Ik ben als tekstschrijver verantwoordelijk voor de taalkundige correctheid van wat ik aanlever. Jij bent verantwoordelijk voor de inhoudelijke correctheid. Controleer daarom altijd of de inhoud van wat ik je toestuur, klopt. Voer je deze controle niet uit waardoor er fouten in de tekst staan, dan ben ik hier niet aansprakelijk voor.

5.2 Feedback en klachten

Na het opleveren van de definitieve tekst, hoor ik graag wat je ervan vindt. Ben je niet tevreden over het resultaat, geef dit dan binnen 14 dagen schriftelijk aan me door. We zoeken dan samen naar een oplossing. Een klacht schort de betalingsverplichting niet op. Hoor ik niets binnen 14 dagen, dan ga je akkoord met wat ik je heb aangeleverd. Je bent dan verplicht om de factuur te betalen.

5.3 Zelf wijzigen teksten

Wijzig je een tekst die ik geschreven heb zelf en kan ik er daardoor niet meer achter staan, dan kan ik je vragen om de publicatie ongedaan te maken (online) of een schadevergoeding te betalen voor maximaal het bedrag dat je voor de opdracht hebt betaald. Deze schadevergoeding is direct opeisbaar, we hoeven hiervoor niet naar de rechter.

6. Opschorting en ontbinding

6.1 Redenen voor opschorting of ontbinding

Ik kan de opdracht om verschillende redenen opschorten of ontbinden:

 • Je komt de verplichtingen uit de overeenkomsten niet (volledig) na
 • Na het sluiten van de overeenkomst heb ik goede gronden om te vermoeden dat je de opdracht niet gaat nakomen
 • Als ik je heb gevraagd om een zekerheid te stellen en je dit niet op tijd of niet voldoende doet
 • Bij omstandigheden waardoor je in alle redelijkheid niet van mij kunt verlangen dat ik de opdracht nakom (overmacht, bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend: het overlijden van een naaste, ziekte of een natuurramp).

Als ik de opdracht opschort, neem ik zo snel mogelijk contact met je op om een oplossing te vinden. Ik behoud hierbij de verplichting om de opdracht uit te voeren. Duurt de situatie langer dan 2 maanden, dan kan een van ons de overeenkomst ontbinden. Dat doen we met een schriftelijke verklaring. Je betaalt alleen de uren die ik tot dat moment heb gemaakt. Als ik nog niets heb opgeleverd of als je dat wat ik oplever niet zelfstandig kunt gebruiken, dan hoef je hier niet voor te betalen.

6.2 Vergoeding van schade

Als de ontbinding van de overeenkomst aan jou als opdrachtgever toerekenbaar is, dan heb ik het recht om een vergoeding van de schade op te eisen. Denk bijvoorbeeld aan al gemaakte kosten, ingeplande tijd voor het uitvoeren van de opdracht of indirecte kosten.

Kom je je verplichtingen als opdrachtgever niet na en moet ik daarom de overeenkomst ontbinden, dan hoef ik geen schadevergoeding of andere vorm van schade te betalen. Uit hoofde van de wanprestatie ben je als opdrachtgever wel verplicht tot schadevergoeding of schadeloosstelling voor mij als opdrachtnemer.

6.3 Gevolgen van ontbinding overeenkomst door opdrachtgever

Je kunt de opdracht tussentijds beëindigen. Als je dat doet, gelden daarvoor de volgende regels:

 • Als ik al een deel van de tekst geschreven heb maar deze nog niet af is, dan ben ik niet verplicht dit aan te leveren.
 • Je betaalt me alle uren die ik tot de beëindiging van de opdracht gemaakt heb.
 • Om de weggevallen uren te compenseren, kan ik je vragen om een schadevergoeding te betalen. Deze vergoeding bedraagt 30% van het nog niet uitgevoerde deel van de opdracht.
 • Duurt een opdracht langer dan 3 maanden, dan geldt een opzegtermijn van 14 dagen. Je hoeft dan geen schadevergoeding te betalen, maar betaalt wel de uren die ik tot de beëindiging heb gemaakt.
 • Voor opdrachten korter dan 3 maanden geldt geen opzegtermijn.
 • Ik kan de opdracht alleen beëindigen als die langer duurt dan 3 maanden. Hierbij heb ik een opzegtermijn van 14 dagen. Ik lever je alle teksten aan die ik tot dat moment heb geschreven, ook al zijn die nog niet af. Jij betaalt de gemaakte uren tot het moment van beëindiging.

6.4 Opschorting door opdrachtnemer

Is jou als opdrachtgever niks aan te rekenen en schort ik de opdracht op, dan draag ik in overleg met jou zorg voor de overdracht van de nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Brengt dit extra kosten met zich mee, dan breng ik deze bij je in rekening.

In geval van liquidatie, surseance van betaling, faillissement, beslaglegging, schuldsanering of andere redenen waardoor je niet meer vrij over je vermogen kunt beschikken, mag ik de overeenkomst per direct opzeggen, zonder verplichting tot het betalen van een schadevergoeding.

6.5 Opschorting of uitstel door de opdrachtgever

Als we een overeenkomst aangaan, reserveer ik tijd om de opdracht uit te voeren. Stel je de opdracht uit of trek je hem in binnen 5 werkdagen voor ik eraan zou beginnen? Dan levert dit mij financieel nadeel op omdat ik deze uren niet snel kan vullen met een andere opdracht. Ter compensatie van gederfde inkomsten kan ik je daarom een schadevergoeding van 30% van het geoffreerde bedrag vragen. Als ik hierom vraag, ben je verplicht die vergoeding te betalen.

7. Betaling

7.1 Betaaltermijn facturen

Facturen betaal je binnen 14 dagen na de genoemde factuurdatum. Heb je na 30 dagen nog niet betaald, dan ben je mij wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag wordt berekend vanaf het moment dat je verzuimt tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

Je bent nooit gerechtigd om het verschuldigde bedrag aan mij te verrekenen. Ook een bezwaar op de hoogte van de factuur, schort de betalingsverplichting niet op.

7.2 Niet nakomen betalingsverplichtingen

Kom je je betalingsverplichtingen niet na, dan komen alle redelijke kosten voor het verkrijgen van het factuurbedrag voor jouw rekening. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van wat in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Waren hogere kosten noodzakelijk, dan breng ik die naar alle redelijkheid in rekening. Ook over de gemaakte incassokosten ben je rente verschuldigd.

8. Eigendomsvoorbehoud

8.1 Auteursrecht en intellectueel eigendom

Als ik een tekst geschreven heb, bezit ik de intellectuele eigendomsrechten, zoals het auteursrecht. Herschrijf of redigeer ik een tekst die jij geschreven hebt, dan ligt het auteursrecht bij jou. Ik draag de intellectuele eigendomsrechten niet aan je over, tenzij we dat samen anders overeenkomen.

8.2 Licentie voor gebruik

Na de oplevering van een tekst, heb je de licentie om deze tekst te gebruiken voor het doel en medium dat we hebben afgesproken. Ik geef je deze licentie zodra de factuur volledig is betaald. Je mag een tekst alleen gebruiken voor de afgesproken doeleinden. Wil je de teksten ruimer gebruiken, overleg dan met mij over de voorwaarden voor dit extra gebruik. Ik kan hiervoor extra kosten in rekening brengen.

8.3 Inbreuk op auteursrecht

Gebruik je de tekst zonder mijn toestemming voor een ander doel, dan kan ik een schadevergoeding vragen tot het maximale bedrag van de oorspronkelijke opdracht. Deze schadevergoeding is direct opeisbaar, zonder tussenkomst van een rechter.

8.4 Gebruik verkregen kennis

Ik heb het recht om de kennis die ik heb verkregen bij het uitvoeren van de opdracht, te gebruiken voor andere doeleinden. Strikt vertrouwelijke informatie is hiervan uitgesloten.

8.5 Naamsvermelding auteur

Tenzij anders overeengekomen hoef je mijn naam niet te vermelden bij een tekst.

9. Aansprakelijkheid

9.1 Schade door onvoldoende of onjuiste informatie

Ik ben niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van het niet verstrekken van juiste of voldoende informatie. Mocht ik aansprakelijk zijn voor schade, dan geldt dat alleen voor het deel van de order waar de schade betrekking op heeft. Mijn aansprakelijkheid is altijd beperkt tot het bedrag wat de verzekeraar uitkeert. Ik ben alleen aansprakelijk voor directe schade.

9.2 Indirecte schade

Zoals gezegd kun je mij niet aansprakelijk stellen voor schade die je lijdt omdat je zelf geen inhoudelijke controle hebt uitgevoerd. Ik ben nooit verantwoordelijk voor de inhoudelijke correctheid van een tekst. Ik ben daarom ook niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

9.3 Schade door grove schuld of opzet

Deze beperkingen gelden niet bij grove schuld of opzet van mij als opdrachtnemer.

10. Vertrouwelijkheid

10.1 Vertrouwelijke gegevens

Opdrachtgever en opdrachtnemer zorgen ervoor dat zij gegevens, waarvan zij weten dat deze vertrouwelijk zijn, geheim blijven. Als je mij vertrouwelijke gegevens stuurt, gebruik ik die alleen voor het doel waarvoor je ze aan mij geeft. Ontvang je van mij vertrouwelijke informatie, dan geldt hetzelfde. We beschouwen gegevens als vertrouwelijk wanneer één van de partijen ze als zodanig bestempelt. Dit verbod op het delen van vertrouwelijke gegevens geldt niet in het geval van een rechterlijke uitspraak of wettelijk voorschrift.

10.2 Privacy en gegevensverwerking

Indien dit voor het uitvoeren van de opdracht noodzakelijk is, informeer je mij over de manier waarop je persoonsgegevens beschermt. Je kunt mij niet aansprakelijk stellen voor het onjuist verwerken van persoonsgegevens waar je zelf verantwoordelijk voor bent.

11. Toepasselijk recht en geschillen

11.1 Toepasselijkheid Nederlands recht

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij ik als opdrachtnemer partij ben, is het Nederlands recht van toepassing. Dat is ook het geval als de overeenkomst deels of geheel in het buitenland wordt uitgevoerd of als je als opdrachtnemer in het buitenland woont. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.

11.2 Bevoegde rechter

De rechter in mijn vestigingsplaats (Den Bosch) is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van geschillen, tenzij de wet dit dwingend anders voorschrijft. Natuurlijk is de eerste stap altijd om een geschil onderling op te lossen, voordat we hiervoor naar de rechter stappen.

12. Vindplaats en wijziging algemene voorwaarden

12.1 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

De versie van deze voorwaarden zoals overeengekomen tijdens het ontstaan van de overeenkomst, is van toepassing.

De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

13. Tot slot

Heb je vragen over deze algemene voorwaarden? Neem dan contact met mij op via info@donnavandeven.nl of 06-43164465.